Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”).

zamknij

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EKG24.PL

I. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SKLEPU

Michał Pająk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Michał Pająk Trade, będący właścicielem marki ekg24.pl prowadzi sprzedaż sprzętu medycznego za pośrednictwem witryny ekg24.pl. Produkty wprowadzone do sprzedaży w naszym sklepie są produktami odpowiednio nowymi lub używanymi, wolnymi od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep Internetowy dostępny na Stronie prowadzony jest przez Sprzedawcę, tj. Michała Pająka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Michał Pająk Trade.

2. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce prywatności i plików cookies.

3. Niniejszy Regulamin skierowany jest do Klientów, tj. osób korzystających z usług Sklepu Internetowego i określa w szczególności:

a) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej poprzez Sklep Internetowy przez Sprzedawcę, w tym zasady zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego,

b) prawa i obowiązki Sprzedawcy oraz Klienta,

c) zasady postępowania reklamacyjnego,

d) sposób świadczenia przez Sprzedawcę nieodpłatnych usług drogą elektroniczną.

4. Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie z Sklepu Internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 9 lub Chrome 12 lub Firefox 15 lub Opera 10 lub Safari 4 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s.

5. Sprzedawca stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików „cookies” reguluje Polityka prywatności i plików cookies.

6. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego, Strony lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.

III. DEFINICJE

W niniejszym Regulaminie następujące terminy będą miały poniższe znaczenie, chyba że co innego wprost wynika z kontekstu:

1. Ceny – ceny poszczególnych Towarów podane w Sklepie Internetowym.

2. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

3. Hasło – ciąg liter, cyfr lub znaków specjalnych ustalonych przez Klienta podczas zakładania Konta w celu zabezpieczenia dostępu do Konta.

4. Klient – osoba nabywająca Towar w Sklepie Internetowym.

5. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

6. Konto Klienta – indywidualne konto Klienta w Sklepie Internetowym, tj. usługa elektroniczna oznaczona Loginem i zabezpieczona Hasłem, stanowiąca zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach.

7. Login – indywidualne oznaczenie Klienta, na które składa się ciąg liter, cyfr lub znaków specjalnych, którego podanie wraz z Hasłem konieczne jest do zalogowania się na Konto.

8. Polityka prywatności i plików cookies – dokument określający zasady przetwarzania danych osobowych oraz stosowania plików cookies w ramach Sklepu Internetowego, dostępna na Stronie.

9. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

10. Regulamin – niniejszy „Regulamin sklepu internetowego ekg24.pl”.

11. Sklep Internetowy – prowadzony przez Sprzedawcę na Stronie serwis internetowy dający możliwość kupowania i sprzedawania Towarów przez sieć Internet.

12. Sprzedawca – Michał Pająk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Michał Pająk Trade, NIP: 6641999561 , REGON: 260766717, adres: ul. Kościelna 20, 27-200 Starachowice, [email protected], telefon kontaktowy: 41 242 15 44.

13. Strona – strona internetowa www.ekg24.pl wraz z podstronami, pod adresem której Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy.

14. Strony – Klient i Sprzedawca.

15. Towar – produkty i usługi, które przeznaczone są do sprzedaży w ramach Sklepu Internetowego.

16. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży wysyłkowej zawarta pomiędzy Klientem a Sprzedawcą na odległość, tj. za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

17. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży.

IV. DOKUMENT ZAKUPU

1. Na wszystkie Towary zamówione w Sklepie Internetowym Sprzedawca wystawia stosowne dokumenty sprzedaży, tj. paragon lub fakturę VAT, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106, z późn. zm.) oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy.

2. Klient otrzymuje wyłącznie oryginał faktury ponieważ podpis Klienta – jako nabywcy Towaru – nie jest obowiązkowym elementem treści faktury VAT.

3. W przypadku, gdy Klient będący osobą fizyczną składa Zamówienie przy użyciu danych podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, zakup traktowany jest jako dokonywany w związku z działalnością gospodarczą, a faktura wystawiona będzie na Klienta jako Przedsiębiorcę.

V. KONTO KLIENTA

1. Sprzedawca świadczy usługi drogą elektroniczną by umożliwić Klientom założenie i korzystanie z Konta Klienta.

2. Usługa Konta Klienta polega na umożliwieniu dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym po zalogowaniu się przy wykorzystaniu Loginu i Hasła.

3. Rejestracja Konta Klienta w sklepie internetowym jest dobrowolna i nieodpłatna.

4. Klient może zarejestrować Konto Klienta w Sklepie Internetowym po naciśnięciu na Stronie zakładki „Rejestracja” lub podczas składania Zamówienia.

5. Zarejestrowanie Konta Klienta wymaga wypełnienia formularza rejestracji przez podanie adresu e-mail, który będzie stanowić Login, oraz Hasła. Podczas rejestracji należy również przepisać jednorazowy kod lub w inny podany sposób potwierdzić proces rejestracji.

6. W celu dokonania rejestracji Konta Klienta wymagane jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, a także wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas rejestracji, oznaczonych jako obowiązkowe.

7. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest niezbędne do założenia Konta Klienta, realizacji i obsługi Zamówień złożonych w Sklepie Internetowym.

8. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest konieczne w celu założenia Konta Klienta.

9. Po wypełnieniu formularza rejestracji należy nacisnąć przycisk „Rejestracja”. Następnie, na podany w formularzu rejestracji adres e-mail, zostanie wysłana przez Sprzedawcę wiadomość potwierdzająca zarejestrowanie Konta Klienta.

10. W chwili umożliwienia Klientowi dostępu do Konta Klienta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostaje, na czas nieokreślony, zawarta umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną dotycząca Konta Klienta. Klient może od tej umowy odstąpić na zasadach określonych Regulaminie.

11. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości elektronicznej potwierdzającej zarejestrowanie Konta Klienta. Usługa Konta Klienta świadczona jest nieodpłatnie.

12. Po dokonaniu rejestracji Konta Klienta, Klient może zalogować się do Sklepu Internetowego, podając wskazany podczas rejestracji adres e-mail (Login) oraz Hasło i naciskając przycisk „Zaloguj się” .

13. Klient może rozwiązać umowę o świadczenie usługi Konta Klienta w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, przez przesłanie Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] lub w formie pisemnej na adres pocztowy Sprzedawcy (wskazany w Rozdziale III ust. 12 powyżej) żądania usunięcia Konta Klienta wraz ze wskazaniem adresu e-mail (Loginu) aktualnie zarejestrowanego w Sklepie Internetowym.

14. Sprzedawca może złożyć oświadczenie o rozwiązaniu umowy o świadczenie usługi Konta Klienta, przesyłając Klientowi oświadczenie o rozwiązaniu umowy o świadczenie usługi Konta Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail aktualnie zarejestrowany w Sklepie Internetowym.

15. Sprzedawca może rozwiązać umowę o świadczenie usługi Konta Klienta ze skutkiem natychmiastowym z ważnych przyczyn, do których należą:

a) przesyłanie lub umieszczanie przez Klienta w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

b) korzystanie przez Klienta ze Sklepu Internetowego w sposób zakłócający jego funkcjonowanie,

c) korzystanie przez Klienta ze Sklepu Internetowego w sposób naruszający przepisy prawa lub postanowienia Regulaminu,

d) korzystanie przez Klienta ze Sklepu Internetowego w sposób naruszający prawa osób trzecich lub dobre obyczaje lub uzasadnione interesy Sprzedawcy.

16. Rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta przez którąkolwiek ze Stron, jak również rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta za zgodą obu Stron będzie skutkowało zablokowaniem i usunięciem Konta Klienta ze Sklepu Internetowego.

VI. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

1. Klient może dokonać zakupu Towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu Internetowego przez złożenie Zamówienia.

2. Zamówienia mogą być składane dwadzieścia cztery godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu przez Stronę.

3. Brak akceptacji Regulaminu w trakcie procedury składania Zamówienia uniemożliwia skorzystanie z możliwości zakupu Towaru.

4. Procedura składania Zamówienia wymaga podania przez Klienta danych osobowych wskazanych w formularzu Zamówienia oznaczonych jako obowiązkowe oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez zaznaczenie odpowiedniego pola przed finalizacją Zamówienia w celu realizacji i obsługi zamówienia.

5. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe jest konieczne w celu złożenia Zamówienia.

6. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obowiązkowe jest dobrowolne i nie jest konieczne do złożenia Zamówienia.

7. Klient kompletuje Zamówienie korzystając z „Koszyka”. Przez naciśnięcie na przycisk „Dodaj do koszyka” Klient dokonuje wyboru Towaru zgodnie z jego opisem i Ceną. Wybiera wariant Towaru, jeśli Towar jest oferowany w różnych wariantach (np. rozmiarach, kolorach itp.). Następnie po naciśnięciu przycisku „kontynuuj zakupy” lub „Podsumowanie” Klient odpowiednio kontynuuje zakupy lub wybiera sposób płatności oraz wypełnia formularz Zamówienia.

8. W formularzu Zamówienia należy podać:

a) imię i nazwisko lub pełną nazwę Klienta,

b) adres,

c) NIP (w przypadku Przedsiębiorców)

d) numer telefonu,

e) adres e-mail;

f) dane odbiorcy oraz adres, na który ma być dostarczony Towar, jeśli zamówiony Towar ma być dostarczony na inny adres niż adres podany w formularzu.

9. Towar zamówiony w Sklepie Internetowym może zostać dostarczony na wskazany przez Klienta adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub poza jej granicami do krajów Unii Europejskiej, każdorazowo wymaga to jednak jej uprzedniego potwierdzenia ze sprzedawcą.

10. Klient ma możliwość modyfikowania Zamówienia w zakresie wyboru Towaru, sposobu płatności, danych podanych w formularzu Zamówienia do chwili potwierdzenia zakupu zgodnie z ust. 12 poniżej.

11. Złożenie Zamówienia następuje po skompletowaniu Zamówienia, wybraniu Towaru, sposobu płatności oraz wypełnieniu formularza Zamówienia.

12. Złożenie Zamówienia następuje przez naciśnięcie przez Klienta na przycisk „Potwierdzam zakup Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

13. W momencie, gdy Klient zatwierdzi Zamówienie złożone za pośrednictwem Sklepu Internetowego przez naciśnięcie przycisku „Potwierdzam zakup Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” zobowiązany jest do uiszczenia zapłaty Ceny za zamówione Towary.

14. Po złożeniu Zamówienia na adres e-mail wskazany w formularzu Zamówienia lub w Koncie Klienta (gdy Zamówienie zostanie złożone z wykorzystaniem Konta Klienta) zostanie wysłana przez Sprzedawcę wiadomość z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia oraz przyjęcia Zamówienia do realizacji.

15. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości, o której mowa w ust. 14 powyżej, pomiędzy Stronami zostaje zawarta Umowa sprzedaży w odniesieniu do Towarów będących przedmiotem danego Zamówienia.

16. Jeśli po złożeniu przez Klienta Zamówienia obejmującego kilka Towarów okaże się, że realizacja części Zamówienia nie będzie możliwa w czasie przewidzianym na realizację Zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje o tym Klienta na adres e-mail wskazany w formularzu Zamówienia lub w Koncie Klienta.

17. W przypadku, o którym mowa w ust. 16 powyżej, Klient może anulować zamówienie w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie lub anulować złożone Zamówienie w całości, informując o tym Sprzedawcę na adres e-mail [email protected] albo w formie pisemnej na adres pocztowy Sprzedawcy (wskazany w Rozdziale III ust. 12 powyżej), jednakże nie później niż w terminie 24 godzin od otrzymania informacji, o której mowa w ust. 16 powyżej.

18. W przypadku gdy Klient dokonał już zapłaty za zamówiony Towar z góry, Sprzedawca zwróci zapłaconą Cenę lub jej część, w razie gdy Zamówienie zostanie zrealizowane w części.

19. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu płatności. W każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

20. Oświadczenie woli o anulowaniu Zamówienia zgodnie z ust. 17 powyżej następuje przez naciśnięcie na przycisk „Anuluj zamówienie”, który pojawia się po wybraniu przez Klienta pola „Potwierdzam zakup, Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” dotyczącego danego Zamówienia lub przez kliknięcie na link „Anuluj zamówienie” umieszczony w otrzymanej od Sprzedawcy wiadomości zawierającej potwierdzenie otrzymania Zamówienia i przyjęcia Zamówienia do realizacji.

21. Po naciśnięciu na link „Anuluj zamówienie” na adres e-mail, wskazany w formularzu Zamówienia lub w Koncie Klienta, zostanie wysłana wiadomość dotycząca etapu realizacji i możliwości anulowania Zamówienia.

22. Jeśli wybrana została opcja zapłaty za Towar w całości przed wysyłką Zamówienia (np. płatność przelewem lub kartą płatniczą), w przypadku niedokonania przez Klienta zapłaty za Zamówiony Towar w terminie 3 dni od dnia złożenia Zamówienia, Zamówienie takie jest automatycznie anulowane, a Umowę sprzedaży w odniesieniu do takiego Zamówienia uznaje się za niezawartą.

VII. CENY I PŁATNOŚCI

1. Wszystkie Ceny podane na Stronie są podawane w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto (tj. zawierają podatek VAT). Ceną wiążącą dla Stron jest Cena, po której Klient zamówił Towar w Zamówieniu.

2. Podane Ceny nie zawierają kosztów dostawy, ponieważ koszty te zależą od sposobu jej realizacji.

3. Podczas składania Zamówienia Sprzedawca informuje Klienta o dostępnych sposobach płatności i dostawy.

4. Jeżeli z danym sposobem dostawy wiąże się dla Klienta dodatkowy koszt, Sprzedawca informuje o tym Klienta bezpośrednio przed złożeniem przez Klienta Zamówienia.

5. Płatności za Towar można dokonać w sposób wybrany w momencie składania Zamówienia.

6. W przypadku zakupu Towarów sprowadzanych na zamówienie oraz o znacznej wartości Sprzedawca zastrzega sobie prawo zażądania zaliczki lub płatności całej Ceny z góry.

VIII. REALIZACJA ZAMÓWIENIA I DOSTAWA

1. Czas realizacji Zamówienia wynosi od 1 do 14 dni roboczych. W przypadku Towarów sprowadzanych na zamówienie Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu realizacji Zamówienia ponad termin wskazany w zdaniu poprzedzającym. O wydłużeniu terminu realizacji Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta.

2. Sprzedawca informuje Klienta o możliwych sposobach i terminach dostawy poprzez formularz Zamówienia.

3. Poprzez formularz Zamówienia Sprzedawca informuje Klienta o koszcie dostawy, o ile ma to zastosowanie.

4. Sprzedawca informuje Klienta o ograniczeniach dotyczących dostawy Towarów, najpóźniej 7 dni od dnia złożenia zamówienia.

5. Zamówione Towary dostarczane są w sposób wskazany przez Klienta w chwili składania Zamówienia. Sprzedawca przewiduje następujące sposoby dostawy:

a) Przesyłka wysłana za pośrednictwem firmy kurierskiej,

b) Dostawa zamówionego Towaru przez przedstawiciela Sprzedawcy,

c) Odbiór osobisty w punkcie.

IX. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287) Klient będący Konsumentem, który zawarł za pośrednictwem Sklepu Internetowego Umowę sprzedaży na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, stanowiące załącznik nr 3 do Regulaminu, zawiera informacje o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży oraz o kosztach zwrotu Towaru w przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży.

3. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie Towaru lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie Towaru.

4. W przypadku Umowy sprzedaży, która obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach bieg terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniego z Towarów, ostatniej partii lub części lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie ostatniego z Towarów, ostatniej partii lub części.

5. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży informując Sprzedawcę o swojej decyzji w tym zakresie w drodze jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, na przykład przez wysłanie pisma pocztą na adres Sprzedawcy (wskazany w Rozdziale III ust. 12 powyżej), z dopiskiem „Zwrot” lub przesłanie tego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] Oświadczenie może zostać złożone przy wykorzystaniu formularza, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Skorzystanie z formularza jednak nie jest to obowiązkowe.

6. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy sprzedaży wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży.

7. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, uważna jest ona za niezawartą.

8. Jeśli Klient będący Konsumentem złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego Zamówienie, Zamówienie nie zostanie przekazane do realizacji.

9. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Klient ma obowiązek zwrócić Towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Zwrócony Towar należy odesłać z dowodem zakupu (paragon lub faktura).

10. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli Konsument wyśle towar przed upływem 14- dniowego terminu na adres Sprzedawcy (wskazany w Rozdziale III ust. 12 powyżej) z dopiskiem „Zwrot”.

11. Klient zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

12. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Sprzedawca nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zwróci wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

13. Zwrot płatności zostanie dokonany przez Sprzedawcę przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użył Klient, chyba że wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności – w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

14. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

15. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 roku o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi m.in. w odniesieniu do umów:

a) o świadczenie usług, jeżeli Przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

e) w której Konsument wyraźnie żądał, aby Przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

f) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

X. REKLAMACJE

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Klientom towaru bez wad fizycznych i prawnych oraz ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.

2. W przypadku sprzedaży Towaru na rzecz Przedsiębiorcy odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi (na podstawie art. 556 i nast. Kodeksu cywilnego) zostaje wyraźnie wyłączona.

3. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu poprzedzającym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.

4. Gwarancją udzieloną przez producenta lub dystrybutora Towaru objęte są tylko te Towary, dla których został sporządzony i wydany Klientowi oddzielny dokument gwarancyjny.

5. Reklamacje na piśmie można składać:

a) bezpośrednio w siedzibie Sprzedawcy w godzinach jego otwarcia (od 8 do 16) lub po wcześniejszej konsultacji telefonicznej pod nr telefonu 41 242 15 44

b) za pośrednictwem poczty na adres Sprzedawcy (wskazany w Rozdziale III ust. 12 powyżej) z dopiskiem „Reklamacja”.

6. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać:

a) imię i nazwisko lub pełną nazwę Klienta,

b) adres do korespondencji,

c) adres poczty elektronicznej (e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej,

d) datę nabycia Towaru,

e) rodzaj reklamowanego Towaru,

f) dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia,

g) żądanie Klienta, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji,

h) ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć do Sprzedawcy dowód zakupu Towaru: na przykład kopia faktury, wydruk z karty płatniczej.

7. Reklamację można złożyć korzystając z formularza reklamacji, którego wzór stanowi załącznik nr 2 „Reklamacje” do niniejszego Regulaminu. Skorzystanie z formularza jednak nie jest to obowiązkowe.

8. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany na własny koszt dostarczyć wadliwy Towar na adres Sprzedawcy (wskazany w Rozdziale III ust. 12) z dopiskiem „Reklamacja”.

9. Sprzedawca rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji.

10. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

11. Reklamacje dotyczące działania Sklepu Internetowego można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected].

12. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, Sprzedawca zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

13. Towar musi być magazynowany, transportowany, rozładowywany i eksploatowany zgodnie z zaleceniami zawartymi w katalogach technicznych. W przypadku niedostosowania się przez Klienta do ww. zaleceń Sprzedawca zastrzega sobie możliwość nieuznania ewentualnych roszczeń reklamacyjnych.

14. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji

a) Klient będący Konsumentem posiada następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

(i) uprawniony jest do zwrócenia się do stałego sądu polubownego działającego przy wojewódzkim inspektorze inspekcji handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży,

(ii) uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą.

b) Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie.

c) W celu wszczęcia postępowania należy złożyć do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej odpowiedni wniosek – w zależności od rodzaju postępowania – wniosek o wszczęcie procedury pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich lub wniosek o rozpoznanie sprawy przez stały sąd polubowny.

d) Regulamin organizacji i działania stałych sądów polubownych określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach Inspekcji Handlowej (Dz. U. poz. 1356).

e) Informacje szczegółowe o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php, www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php, www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php.

f) Klient będący Konsumentem może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Federacji Konsumentów (www.federacja-konsumentow.org.pl).

XI. POZOSTAŁE USŁUGI NIEODPŁATNE

1. Poza usługą prowadzenia Konta Klienta Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, drogą elektroniczną następujące usługi nieodpłatne:

a) formularz kontaktowy;

b) zamieszczanie opinii.

c) newsletter

2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych w ust. 1 powyżej usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.

3. Usługa „formularz kontaktowy” polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na Stronie wiadomości do Sprzedawcy. Rezygnacja z tej usługi możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Sprzedawcy.

4. Usługa „zamieszczanie opinii” polega na umożliwieniu przez Sprzedawcę Klientom posiadającym Konto Klienta publikacji na Stronie indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi dotyczących poszczególnych Towarów. Klient wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Sprzedawcę umieszczonych przez niego treści w ramach Strony. Rezygnacja z tej usługi możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu zamieszczania treści przez Klienta na Stronie.

5. Klient, zamieszczając treści na Stronie oraz udostępniając je, dokonuje dobrowolnego ich rozpowszechniania. Zamieszczane treści nie wyrażają poglądów Sprzedawcy i nie powinny być utożsamiane z jego działalnością. Sprzedawca nie jest dostawcą treści, a jedynie podmiotem, który zapewnia w tym celu odpowiednie zasoby teleinformatyczne

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy sprzedaży zawierane są w języku polskim.

2. Informacje o Towarach zamieszczone na Stronie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z przyczyn prawnych lub organizacyjnych. O treści zmian Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie na Stronie wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu.

4. Klienci, którzy dokonali rejestracji w Sklepie Internetowym (tj. założyli Konto Klienta) zostaną dodatkowo powiadomieni o zmianie Regulaminu przez przesłanie na adres e-mail, podany w formularzu rejestracyjnym, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Poinformowanie o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.

5. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o jego zmianie, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania o zmianach Regulaminu.

6. Zmieniony Regulamin będzie wiążący dla Klienta, który dokonał rejestracji w Sklepie (założył Konto Klienta), o ile w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o zmianie Regulaminu nie oświadczy on o wypowiedzeniu umowy dotyczącej usługi prowadzenia Konta Klienta w przypadku braku akceptacji nowej treści Regulaminu.

7. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu wszystkie Zamówienia złożone przed datą zmiany będą realizowane zgodnie z Regulaminem obowiązującym w dniu złożenia Zamówienia przez Klienta.

8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

9. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie pod adresem Strony w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego.

10. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

ZAŁĄCZNIK NR 1

WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

…………………., dn. ………………….

IMIĘ, NAZWISKO I ADRES KONSUMENTA

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

MICHAŁ PAJĄK TRADE

ul. Kościelna 20,

27-200 Starachowice,

NIP 6641999561,

REGON 260766717

[email protected]

Oświadczam, że odstępuję od umowy nr … zawartej dnia ……………….. dotyczącej zakupu towaru/usługi ………………………………

…………………………

podpis konsumenta

ZAŁĄCZNIK NR 2

WZÓR FORMULARZA REKLAMACJNEGO

…………………., dn. ………………….

IMIĘ, NAZWISKO/NAZWA, ADRES KONSUMENTA:

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

MICHAŁ PAJĄK TRADE

ul. Kościelna 20,

27-200 Starachowice,

NIP 6641999561, REGON 260766717

[email protected]

Reklamacja towaru

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu …… towar jest wadliwy. Wada polega na …………………

Wada została stwierdzona w dniu ………………………..

Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny żądam (niepotrzebne skreślić):

 • wymiany towaru na towar wolny od wad (art. 561 § 1),
 • nieodpłatną naprawę towaru (art. 561 § 1).

Ewentualnie, w przypadku, gdy Sprzedawca nie wymienił niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta towaru wadliwego na wolny od wad ani nie usunął wady, jak również wtedy, gdy towar był już naprawiany lub wymieniany:

 • obniżenia ceny towaru o kwotę ……….. (słownie: ………………………….) zł o dokonania zwrotu podanej kwoty na konto …………../przekazem pocztowym na mój adres (art. 560 § 1),
 • odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny towaru na konto ………………….. (art. 560 § 1).

Jednocześnie potwierdzam, że jestem świadomy, że Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia mojemu żądaniu, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową towaru wadliwego w sposób wybrany przeze mnie jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

ZAŁĄCZNIK NR 3

POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

 1. Mają Państwo prawo odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

a) w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia wskazana przez Państwa, inna niż przewoźnik, weszła w posiadanie rzeczy.

b) w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno, partiami lub w częściach – od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy, partii lub części lub w którym osoba trzecia wskazana przez Państwa, inna niż przewoźnik, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy, partii lub części,

c) w przypadku umowy polegającej na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy,

d) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

 1. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Sprzedawcę, tj. firmę Michał Pająk Trade, ul. Kościelna 20, 27-200 Starachowice, adres poczty elektronicznej [email protected] , numer telefonu +48 41 242 15 44 o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, na przykład przez pismo wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] lub pocztą na ww. adres Sprzedawcy. Możliwe jest również skorzystanie z formularza, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

 1. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

 1. W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas),w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 2. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia nam dowodu odesłania go, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 3. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 4. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.